Wzór Newtona na siłę grawitacji

Wzór Newtona na siłę grawitacji obowiązuje dla dowolnych ciał obdarzonych masą.

m1, m2 - masy oddziaływujących grawitacyjnie ciał
r
- odległość między środkami ciał
G
- stała grawitacji,  G = 6.67·10-11Nm2/kg2.

Słowne sformułowanie prawa grawitacji powszechnej

Wartość siły przyciągania grawitacyjnego działającej między dwoma ciałami jest wprost proporcjonalna do iloczynu mas oddziaływujących ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami.

 

Siła grawitacje jest skierowana do środka drugiego ciała. 

Uwagi do wzoru na siłę grawitacji

Opisywana postać wzoru (prawa) odnosi się do dwóch ciał punktowych lub kulistych (ściślej o tzw. kulistosymetrycznym rozkładzie masy).
Prawo grawitacji Newtona jest prawem przybliżonym - dla bardzo dużych mas i małych odległości między nimi może ujawnić się odchylenie od opisywanego wzoru. Przewiduje to ogólna teoria względności Einsteina. 

Do omawianego wzoru stosuje się oczywiście 3 zasada dynamiki Newtona, co oznacza, że oba ciała się przyciągają tą samą siłą. Dlatego nie ma sensu pytać o to, czy to lżejsze ciało "bardziej" przyciąga cięższe, czy odwrotnie...

Prawo grawitacji powszechnej Newtona nie jest prawem w pełni dokładnym. Precyzyjniejszy opis daje ogólna teoria względności Alberta Einsteina. Na szczęście odchylenia od wzoru Newtona przewidywane przez teorię względności w typowych sytuacjach są bardzo niewielkie i do większości zastosowań wzór Newtona jest bardzo użyteczny. 

Wprowadzenie < Wzór Newtona na siłę grawitacji > Wektorowa postać wzoru                                 

> Przykład zastosowania wzoru na siłę grawitacji