Ciężar właściwy

Tym czym dla masy jest gęstość, tym dla ciężaru jest ciężar właściwy

Ciężar właściwy definiuje się jako ciężar jednostki objętości danej substancji. Np. w układzie SI ciężar właściwy wyraża się w N/m3 (niutonach na metr sześcienny), co oznacza, że ciężar właściwy jest liczbą mówiącą o tym ile niutonów waży 1 metr sześcienny substancji

Ciężar właściwy możemy obliczyć ze wzoru:

P – ciężar ciała (w układzie SI w Niutonach - N)
γ
– ciężar właściwy substancji z której zrobione jest ciało (w układzie SI w Niutonach na metr sześcienny - N/m3)
V
– objętość ciała (w układzie SI w metrach sześciennych - m3)

Przykład: Obliczanie ciężaru właściwego wody.

Dane:
Gęstość wody ρ = 1000 kg/m3
Przyspieszenie ziemskie g = 9,81 m/s2

Szukamy: 
Ciężaru właściwego γ

Obliczenia:

Wzór na gęstość, to:

Ciężar ciała wyliczamy ze wzoru

P = m∙g

Masę wyliczymy ze wzoru na gęstość:

Po pomnożeniu obu stron tego równania przez V otrzymamy:

m = ρV

Podstawimy tę masę do wzoru na ciężar:

P = ρVg

A ciężar do wzoru na ciężar właściwy. Wtedy otrzymamy:

Po skróceniu V otrzymamy wreszcie gotowy wzór na ciężar właściwy:

γ = ρg

Podstawmy dane liczbowe dla wody:

γwody = 1000  ∙ 9,81 = 9810

Obliczmy jeszcze jednostki wyniku (działanie na mianach):

Tak więc ostatecznie ciężar właściwy wody wynosi:

γwody =  9810 N/m3

Patrz także:

przyspieszenie

masa

siła

ciężar ciała

ciężar właściwy