Objętość

Objętość jest pojęciem matematycznym, więc w Fizykonie nie będzie bardzo szczegółowo omawiana, jednak kilka zdań o tej wielkości warto tu zamieścić.

Objętość jest wielkością określającą jak dużo miejsca w przestrzeni zajmuje dane ciało, obszar, kształt.

Objętość jest łatwo zdefiniować dla ciała w postaci kostki (sześcianu) o boku a.

Objętość sześcianu dane jest wzorem:

Vsześcianu = a3

W przypadku ciał o skomplikowanych kształtach metoda obliczania gęstości polega na podzieleniu myślowym owego kształtu na sześciany, które całkowicie to ciało wypełnią. Zsumowanie objętości sześcianów wypełniających ciało da nam w efekcie objętość ciała. Na rysunku poniżej widać, że prostopadłościan można zastąpić dwoma sześcianami, które go wypełniają.

Jednostka objętości

W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny m3